Klauzula RODO

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,
wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:
Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury “Ognisko” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 83-200, ul. Sikorskiego 26

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail
kseik@kociewie.edu.pl adres pocztowy: ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury “Ognisko”?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

– przyjęcia Pana/Pani do Stowarzyszenia,
– przesyłania informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia, 
– informacji o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia i innych działaniach statutowych, 
– ogłaszania, naboru, realizacji i promocji projektów i przedsięwzięć, w tym zadań publicznych, wynikających z realizacji statutu
– w z związku z przekazywaniem informacji nt. środków zgromadzonych z 1% i innych informacji związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– w celu rekrutacji bądź zakwalifikowania Ciebie/Twojego dziecka do uczestnictwa w realizowanych przez nas w zadaniach publicznych/przedsięwzięciach/projektach itp., na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– w celu prawidłowej przez nas realizacji zadań publicznym/przedsięwzięć/projektów ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań, które realizujemy w interesie publicznym np.: zgodnie z ustawami z dnia: 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 450); 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077); 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1311 ze zm.)  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w celu utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani ze Stowarzyszeniem na przykład wysyłając e-mail (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z tym, że podstawowy zakres działalności Stowarzyszenia dotyczy placówek oświatowych, dlatego podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w przeważającej mierze wynikają z:
– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. );
–  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 ze zm. );
– ustawa z z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
– ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. 2018 poz. 967);
– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.

Inne podstawy prawne to:
– ustawa z dnia: 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 450); 
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077); 
– ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1311 ze zm.),

Jakie mają Państwo prawa? 

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo: 
– wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
– poprawiać dane lub je sprostować, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
– przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe,
– usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział w niektórych przedsięwzięciach Stowarzyszenia. 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Postaramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie oraz wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Stowarzyszenie co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych/kontrolnych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań i celów statutowych Stowarzyszenia wymaganych przepisami zewnętrznymi. W tej sytuacji odbiorcami danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka mogą być podmioty zewnętrzne tj. szczególnie grantodawcy, gdy na Stowarzyszenie nakładany jest obowiązek gromadzenia danych nt. beneficjentów przedsięwzięć dotowanych z zewnątrz, jednak jedynie w przypadku, gdy będzie Pan/Pani lub Państwa Dziecko uczestnikiem tychże przedsięwzięć na podstawie odrębnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto, dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom. Stowarzyszenie nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, gwarantujący zachowanie prywatności; i nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim w jakimkolwiek celu marketingowym.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Stowarzyszenie część danych osobowych przechowuje przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz przez czas nie dłuższy niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.